info[at]behtatahvie.com

051-3 845 40 40

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10002:2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایت مشتری)
استاندارد 2018:ISO 10002
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایت مشتری
Quality management - Customer satisfaction

شرکت بهتا تهویه قشم به عنوان یک شرکت مشتری مدار، استاندارد ISO 10002:2018 را به عنوان یک سند کاربردی سیستماتیک به منظور ارتقا و اثربخشی خدمات و افزایش رضایت مشتریان در زمینه چگونگی دریافت شکایت مشتریان اخذ نموده است. این استاندارد در مورد توجه به شکایات مشتریان بوده و آن ها را منابع اطلاعاتی مفید و رایگانی می داند که در صورت فراهم شدن امکان بروز این اطلاعات و مطرح کردن شکایات، اطلاعات مشتریان را به راحتی استخراج و در اختیار شرکت قرار می دهند. پیاده سازی این استاندارد در شرکت، بیان کننده مدیریت صحیح شکایات مشتریان است که منتج به کسب اطلاعات کاربردی از مشکلات شرکت می گردد. این امر در ایجاد وفاداری و پایبندی مشتریان و در نهایت رضایتمندی آنها نقش بسزایی دارد. نکته حائز اهمیت این است که پس از پیاده سازی این استاندارد در شرکت، طرح نارضایتی مشتریان مورد توجه قرار گرفته و پس از پیگیری رفع مشکل از بروز مجدد مشکل جلوگیری شده و گامی در جهت بهبود عملکرد شرکت برداشته می شود، که این امر خود سبب شده است که مشتریان سالها به این شرکت وفادار بمانند.
دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10002:2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایت مشتری)